Jak zostać detektywem

Detektyw to osoba, zakres usług której obejmować może między innymi zbieranie dowodów w sprawach rozwodowych czy związanych z odzyskiwaniem mienia, odnajdywanie osób zagubionych oraz udowadnianie nieuczciwej konkurencji. Jakiego rodzaju kwalifikacje oraz cechy charakteru należy posiadać, by móc wykonywać ten zawód?

Osoba chcąca wykonywać zawód detektywa, spełniać musi następujące wymagania:

  • Ukończony 21 rok życia.
  • Polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ewentualnie może być to także pozwolenie na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.
  • Minimum średnie wykształcenie.
  • Zdolność do czynności prawnych.
  • Nie bycie skazanym pełnomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wobec takiej osoby nie może się toczyć postępowanie o o umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • W okresie ostatnich 5 lat nie mogła być ona dyscyplinarnie zwolniona ze służby w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, sądu, pozostałych organów administracji w Polsce lub innym kraju, prokuratury czy wojska.
  • Posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zawodu, która potwierdzona została orzeczeniem lekarskim.
  • Posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego policji.
  • Legitymowanie się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i przepisów regulujących prawa oraz obowiązki detektywa i zasad obowiązujących podczas prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

By móc legalnie wykonywać zawód detektywa, niezbędne jest posiadanie licencji. Do 1 stycznie 2014 roku, jej uzyskanie wiązało się z koniecznością zdania egzaminu państwowego. Obecnie licencję można zdobyć uczestnicząc w szkoleniach detektywistycznych. Osoby chcące przystąpić do egzaminu państwowego, zobowiązane są do złożenia u komendanta wojewódzkiego Policji wniosku o wydanie licencji oraz dokumentów, takich jak: zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, świadectwo pracy, kopia dowodu osobistego, kopia świadectwa lub dyplomu poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego oraz 2 zdjęcia. Egzamin państwowy składa się z części ustnej oraz pisemnej i jest organizowany co najmniej raz na 0,5 roku. Obejmuje on zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, Konstytucją Rzeczpospolitej Polski, przestrzeganiem przepisów prawa oraz przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Nie brak tam tam także informacji z dziedzin, takich jak: kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia oraz psychologia sądowa.

Jakiego rodzaju cechy posiadać powinna osoba chcąca wykonywać zawód prywatnego detektywa? Niezwykle ważne są tutaj: umiejętność zdobywania informacji, spostrzegawczość, dobre łączenie faktów, szybkie podejmowanie decyzji, opanowanie oraz cierpliwość.

Dodaj komentarz