Jak zostać detektywem w Warszawie i nie tylko

Detektyw to osoba, zakres usług której obejmować może między innymi zbieranie dowodów w sprawach rozwodowych czy związanych z odzyskiwaniem mienia, odnajdywanie osób zagubionych oraz udowadnianie nieuczciwej konkurencji. Jakiego rodzaju kwalifikacje oraz cechy charakteru należy posiadać, by móc wykonywać ten zawód?

Osoba chcąca wykonywać zawód detektywa na przykład pracując w biurze detektywistycznym, spełniać musi następujące wymagania:

  • Ukończony 21 rok życia.
  • Polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ewentualnie może być to także pozwolenie na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.
  • Minimum średnie wykształcenie.
  • Zdolność do czynności prawnych.
  • Nie bycie skazanym pełnomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wobec takiej osoby nie może się toczyć postępowanie o o umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • W okresie ostatnich 5 lat nie mogła być ona dyscyplinarnie zwolniona ze służby w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, sądu, pozostałych organów administracji w Polsce lub innym kraju, prokuratury czy wojska.
  • Posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zawodu, która potwierdzona została orzeczeniem lekarskim.
  • Posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego policji.
  • Legitymowanie się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i przepisów regulujących prawa oraz obowiązki detektywa i zasad obowiązujących podczas prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

By móc legalnie wykonywać zawód detektywa czy to samodzielnie czy to jako agencja detektywistyczna, niezbędne jest posiadanie licencji. Do 1 stycznie 2014 roku, jej uzyskanie wiązało się z koniecznością zdania egzaminu państwowego. Obecnie licencję można zdobyć uczestnicząc w szkoleniach detektywistycznych. Osoby chcące przystąpić do egzaminu państwowego, zobowiązane są do złożenia u komendanta wojewódzkiego Policji wniosku o wydanie licencji oraz dokumentów, takich jak: zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, świadectwo pracy, kopia dowodu osobistego, kopia świadectwa lub dyplomu poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego oraz 2 zdjęcia. Egzamin państwowy składa się z części ustnej oraz pisemnej i jest organizowany co najmniej raz na 0,5 roku. Obejmuje on zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, Konstytucją Rzeczpospolitej Polski, przestrzeganiem przepisów prawa oraz przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Nie brak tam tam także informacji z dziedzin, takich jak: kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia oraz psychologia sądowa.

Jakiego rodzaju cechy posiadać powinna osoba chcąca wykonywać zawód prywatnego detektywa? Niezwykle ważne są tutaj: umiejętność zdobywania informacji, spostrzegawczość, dobre łączenie faktów, szybkie podejmowanie decyzji, opanowanie oraz cierpliwość.

Dodaj komentarz