Praca na wysokości – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Praca na wysokości – obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Wykonywanie prac na wysokości wiąże się ze znacznym ryzykiem zawodowym. Większość wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości skutkuje poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a często nawet utratą życia. Aby zminimalizować ryzyko, na pracodawców zlecających prace na wysokości nakładane są liczne obowiązki dotyczące zarówno procedur służących ochronie pracowników, jak i sposobów organizacji pracy. Jakie obowiązki związane z pracą na wysokości spoczywają na pracodawcy?

Obowiązek skierowania pracowników na badania lekarskie i szkolenie BHP

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, by do prac na wysokości dopuszczać wyłącznie osoby z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. W orzeczeniu musi znajdować się również informacja czy dotyczy ono prac na wysokości poniżej, czy powyżej 3 m. Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przejść również szkolenie BHP, a później uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników

Oprócz ukończenia szkolenia BHP wysokościowego pracownicy muszą otrzymać instruktaż stanowiskowy. W skład takiego instruktażu powinny wchodzić: informacje o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy i zasady BHP związane z wykonywaniem poszczególnych czynności, imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań. Pracownicy powinni również zostać zapoznani z oceną ryzyka zawodowego.

Obowiązek prowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca ma obowiązek stworzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i aktualizowania go na bieżąco.

Obowiązek zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą na wysokości

Osobą odpowiedzialną za nadzór może być kierownik budowy, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Obowiązek zapewnienia środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Jeśli na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi mogą przebywać pracownicy, w miejscach tych powinny zostać zainstalowane balustrady, których poręcze ochronne byłyby umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m, a krawężniki miałyby wysokość co najmniej 0,15 m. Same prace powinny być zorganizowane w taki sposób, by pracownicy nie musieli wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoją. Jeśli zamontowanie balustrad jest niemożliwe, pracownicy powinni zostać wyposażeni w inne środki ochrony takie jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia wszelkich innych środków ochrony indywidualnej, wymaganych do wykonywania danego rodzaju pracy i dostosowanych do typu zagrożeń z nim związanych.
Miejsca szczególnie niebezpieczne powinny zostać osłonięte przez bariery lub wyraźnie oznaczone.

Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej

Pracodawca jest odpowiedzialny za przekazanie pracownikom wiedzy na temat sposobu posługiwania się środkami ochrony indywidualnej.

Obowiązek zagwarantowania asekuracji osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Pracodawca ma obowiązek upewnienia się, że pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne są asekurowani przez osoby, które nie wykonują tych prac bezpośrednio.

Dodaj komentarz